Passa al contingut principal

UD12 - LLUMS I OMBRES - FEBRER 2016


Aquesta unitat és molt interessant perquè acostem als infants diferents possibilitats que podem fer amb la llum, les ombres i els colors. És molt important ja que els ajuda a tenir una altra perspectiva de sí mateixos i del seu entorn. 

**Capacitats
- Observar i explorar l'entorn immediat amb actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
- Progressar en la comunicació i expressió per mitjà de diversos llenguatges.

**Objectius
-  Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives per conèixer un dels elements a treballar en aquesta unitat de la llum.
- Identificar objectes del seu entorn a través de les qualitats físiques i sensorials per tal de conèixer diferents maneres de veure la llum. 

**Continguts
 Conceptuals
- Les sensacions i percepcions del propi cos. (A1)
- La llum (A2)

Procedimentals
- Exploració i identificació  de les sensacions i percepcions que transmeten els diferents estímuls ambientals: tàctils, visuals. (A1 i A2)
- Exploració i utilització de les noves tecnologies com a eina per explicar un conte (A3)

Actitudinals
- Interès i satisfacció davant el descobriment de noves respostes (A1)
- Seguretat i confiança en les pròpies accions (A1)
- Interès per observar i experimentar les propietats dels objectes (A2)Comentaris