Passa al contingut principal

Resultat de les votacions

La setmana anterior vau escollir mitjançant les votacions el representant de mares i pares referent al Consell Escolar.

Així doncs, la persona que desenvoluparà aquest càrrec és la Sïlvia Carrillo Marco, la mama de l'Abril. Ella és la persona que us representarà a les reunions que anem desenvolupant per tractar diferents temes relacionats amb la llar d'infants, l'aula, els projectes, els aprenentatges, etc.

Per aprofundir més...


El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. La seva funció principal és vetllar pels drets dels infants, dels pares i dels educadors. 

Està format per la directora del centre, un representant de les educadores, un de pares i mares i un de l'Ajuntament. 

Les seves funcions són: 
 • Aprovar els documents generals de centre i realitzar les modificacions corresponents.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Promoure la conservació i renovació de les intal·lacions i equip escolar.
 • Fixar directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Enregistrar de totes les sessions una acta en la qual s'explicitin els temes tractats i els acords establerts.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Comentaris